Rekultivace krajiny

Pokud byla krajina dříve vážně poškozena lidskou činností, je někdy potřeba hledat způsoby, jak co nejlépe její fungování obnovit.

Asi nejčastěji používanou metodou, dobře známou z oblasti severozápadních Čech, jsou rekultivace. Jedná se o nejrůznější terénní úpravy, navážení ornice, výsadbu dřevin nebo i pěstování vybraných zemědělských plodin.

Na výsypkách se často uplatňují rekultivace lesnické. Ty spočívají v založení lesního porostu. Dalším využívaným typem rekultivací jsou rekultivace zemědělské. Jejich cílovým stavem je využitelná zemědělská půda. Na Mostecku se tak můžeme na výsypkách setkat i s vinicemi.

V současné době nejsledovanějším typem rekultivací jsou ovšem rekultivace vodní. Spočívají v zatopení lomových jam vodou. V ideálním případě bude možné tyto vodní plochy v budoucnu využívat pro rekreaci.

Jezero-milada

Jezero Milada u Ústí nad Labem vzniko v posledních letech vodní rekultivací povrchového hnědouhelného dolu. (Foto ZDROJ 42)

 Zemedelska-rekultivace

Zemědělská rekultivace na výsypce u Mostu. (Foto ZDROJ 43)

Jaké výhody a nevýhody mají proti sobě zemědělská rekultivace vytěženého lomu nebo jeho zatopení vodou?