Jak rozlišujeme ochranu přírody?

Ochranu přírody rozdělujeme na obecnou a zvláštní. Co si pod tím můžeme představit? Ochranou obecnou se snažíme chránit veškerou přírodu tak, aby se nestala ohroženou. Zároveň je potřeba se snažit o udržení či zvyšování ekologické rovnováhy.

Zvláštní ochrana se věnuje zvláště chráněným částem přírody. Jsou významné a jedinečné nějakou přírodní zajímavostí. Například výskytem zdravého lesa či pralesa, loukami s vzácnými druhy rostlin, jedinečnými geologickými útvary, ekosystémy s vzácnými druhy rostlin a živočichů.

Ochrana se také dělí na ochranu územní (budeme se jí věnovat v dalších kapitolách), druhovou, geologickou a ochranu dřevin rostoucích mimo les.

Obecná druhová ochrana se snaží chránit rostliny a živočichy, aby se nestaly ohroženými. To například znamená, že některý organismus z našeho okolí vymizí, nebo se sníží počet jeho jedinců. Takto byl např. v devadesátých letech 20. století ohrožen sběrem hlemýžď zahradní na Mostecku.

Nesmí ani docházet k zániku ekosystémů, které tyto druhy obývají (zánikem vodních ploch vymizí z okolí např. vážky, obojživelníci nebo vodní ptactvo). Důležitým úkolem je ochrana před rozšiřováním geograficky nepůvodních druhů (např. křídlatky či bolševníku) či kříženců, které by mohly způsobit mizení původních druhů.

Zvláštní druhová ochrana se věnuje druhům ohroženým nebo vzácným. Rostliny mají chráněny všechny své části a chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit atd. Živočichové jsou chráněni i s jejich sídly a jejich biotopem. Je zakázáno chytat je, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Pro ochranu rostlin a živočichů jsou sestavovány také červené seznamy ohrožených druhů.


Na stránkách www.botany.cz, www.biolib.cz nebo www.biomonitoring.cz, případně jiných (www.naturfoto.cz apod.), vyhledejte fotografie chráněných druhů rostlin a živočichů SZ Čech. Z nalezených fotografií vytvořte koláž a z koláží pak můžete udělat školní výstavu.  

Nás všech se přímo dotýká ochrana dřevin. Obecná chrání všechny keře a stromy. Nesmí být z jakéhokoliv důvodu beztrestně ničeny a káceny, jak se často v našich městech i v krajině děje.

Zvláštní ochrana patří pouze památným stromům. Jsou to mimořádně významné stromy nebo stromořadí. Významné mohou být stářím, vzhledem, historickou událostí či jako doprovod historického objektu.

Pamatny-strom_popovsky-jasan_commons-wikimedia-org 

Památný strom Popovský jasan. _ commons.wikimedia.org

Snaha o obecnou ochranu mimolesní zeleně v ČR je zdokumentována např. také na tomto videu:

Zachraňme stromy! from Arnika on Vimeo.

Zamyslete se spolu s vaším učitelem nad významem zeleně ve městě a v krajině (odpověď). Při exkurzi do parku nebo do okolí vaší obce se pokuste některé své postřehy potvrdit.

 

Zapátrejte, zda se ve vaší obci nebo jejím okolí nachází nějaký památný strom? Zjistěte, proč byl jako památný vyhlášen. Možná, že se tak dozvíte něco i o historických událostech, které se odehrály ve vašem okolí.