Informační zdroje

Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Nařízení Ústeckého kraje č. 2/2006 o přírodním parku Loučenská hornatina

Brinke T., Tejrovský V. a Volf O. (2008): Východní Krušné hory. Česká společnost ornitologická, Dekameron, Brno

Culek M. a kol. (1995): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, ISBN 80-85368-80-3.

Čihař M. (1998): Ochrana přírody a krajiny I. Karolinum nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, ISBN 80-7066-509-4.

Chytrý M., Kočí M., Kučera T. a kol.(2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, ISBN 80-86064-55-7.

Kolektiv autorů (1999): Chráněná území ČR – Ústecko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, ISBN 80-86064-37-9.

Maděra P., Zimová E.: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno

Neuhäuslová Z. a kol. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, ISBN 80-200-0687-7.

Sklenička P. (2003): Základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková, Praha, ISBN 80-903206-1-9.

www.ochranaprirody.cz

www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

www.biomonitoring.cz

www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=default_cz

www.npcs.cz/

www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl

www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/index.html

www.mokrady2011.cz/uvod

www.fzp.ujep.cz/~Pokornyr/1krek.htm

www.uake.cz/frvs1269/index.html

www.mezistromy.cz/

www.botany.cz

www.biolib.cz/cz/main/

http://eagri.cz/public/web/mze/

http://vitejtenazemi.cenia.cz/index.html

http://www.zanaturou.cz/

www.jarojaromer.cz/invaze/