Natura známá neznámá

Říká Vám něco název Natura 2000? Že ne? Tak tedy Natura 2000 je evropská soustava chráněných území. Umožňuje zachovat v celé Evropě významná stanoviště a biotopy významných druhů. Natura 2000 je tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Ptačí oblasti jsou vyhlašovány pro ochranu ptáků. Mezi významné "naturové" druhy SZ Čech patří např. čáp černý, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, výr velký, sokol stěhovavý, moták pochop, včelojed lesní, ledňáček říční, lelek lesní, datel černý, žluna šedá, lejsek malý či ťuhýk obecný a pěnice vlašská. Sýc rousný Jako ptačí oblasti jsou v SZ Čechách vyhlášeny Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Východní Krušné hory, Labské pískovce a Novodomské rašeliniště – Kovářská.                     Tetřívek obecný_www.alladale.com

Sýc rousný _ foto: autor

   

                                                                                                                       Tetřívek obecný _ www.alladale.com

 

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány na ochranu evropsky významných stanovišť a evropsky významných druhů. Z významných "naturových" rostlin se v SZ Čechách setkáme např. se střevíčníkem pantoflíčkem, svízelem sudetským, kavylem olysalým či koniklecem otevřeným. Koniklec otevřený_Rolf Dresden_commons.wikimedia.org

              Koniklec otevřený _ autor: Rolf Dresden _ commons.wikimedia.org        

Creative Commons License
Z živočichů jsou to např. měkkýši vrkoč útlý či velevrub tupý. Významný je výskyt brouků střevlíka Ménetriésova, roháče obecného či páchníka hnědého, motýlů přástevníka kostivalového, hnědáska chrastavcového či modráska bahenního.

Ochrana je zaměřena také na obratlovce, jako např. mihuli potoční, z ryb na bolena dravého, hořavku duhovou, lososa atlantského či vranku obecnou, obojživelníci jsou zastoupeni kuňkou ohnivou a čolkem velkým.

Ačkoli plazi patří také mezi ohrožené živočichy, tak ani jeden z našich není chráněn v rámci soustavy Užovka stromová _ autor: Mircea NitaNATURA. Přesto připomeňme zejména výskyt užovky stromové. Ze savců je pak vhodné připomenout výskyt netopýra černého, vrápence malého, bobra evropského, vydry říční, rysa ostrovida či sysla obecného.

Užovka stromová _ autor: Mircea Nita

 

Z chráněných biotopů je vhodné zmínit hlavně Soos, Bořeň, Košťálov, Milešovku,  Bílé stráně u LitoměřicHoru Říp, Klínovecké a Východní KrušnohoříNovodomské a polské rašeliniště, Grünwaldské vřesovištěDoupovské hory či Kaňon Ohře. Dále můžeme zmínit Bezručovo údolí nebo Kaňon a Ramena Ohře. Dalšími významnými biotopy se pyšní také České Švýcarsko či svahy a hřebeny Krušných hor.

 

 Na stránkách NATURA 2000 najděte ptačí oblast či evropsky významnou lokalitu v SZ Čechách v blízkosti vašeho bydliště a naplánujte si tam výlet. Využijte k tomu mapy a zjistěte nejvhodnější trasu k danému místu.

 

Na stránkách www.zanaturou.cz najdete zajímavou publikaci s mnoha informacemi o systému NATURA 2000 a s náměty na hry o přírodě a její ochraně.