Shrnutí

Ochranou přírody rozumíme péči o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péči o ekologické systémy a krajinné celky. Dělí se na ochranu obecnou, zaměřenou na části přírody tak, aby se nestaly ohroženými, a zvláštní ochranu zvláště chráněných částí přírody (významných a jedinečných).

Obecná územní ochrana zahrnuje územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, přechodně chráněné plochy a přírodní parky. Zvláštní územní ochrana se zabývá ochranou velkoplošných (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošných (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) zvláště chráněných území. Důležitý je také systém Natura 2000, evropská soustava území, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů. Natura 2000 je tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Obecná druhová ochrana má zajistit, aby se žádný druh organismu nestal ohroženým, nebo aby nedošlo k narušení rozmnožování druhů nebo k zániku ekosystémů, které tyto druhy obývají. Důležité je také bránit zavádění nepůvodních druhů či kříženců do přírody. Nevíme totiž dopředu, jak se bude daný druh projevovat a konkurovat druhům původním. Zvláštní druhová ochrana se zabývá ochranou druhů rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné. Podle stupně ohrožení je zákon dělí na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Další oblastí je ochrana dřevin rostoucích mimo les. Obecná ochrana se věnuje všem jednotlivě a ve skupinách rostoucím keřům a stromům a zvláštní pak pouze památným stromům, což jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Posledním tématem je pak ochrana geologická, která se zabývá ochranou nerostů, geologických jevů (např. jeskyní) a paleontologických nálezů.

Důležitou součástí ochrany krajiny je také ochrana kulturních památek. Kulturní památky jsou významné nejen z hlediska historického a kulturního, ale také z pohledu jejich zasazení do krajiny. Z tohoto pohledu lze vyzdvihnout zejména význam hradů a zámků, včetně zřícenin, historických zahrad a parků.

S nejvýznamnějšími příklady chráněných území, kulturních památek a chráněných druhů SZ Čech jste se seznámili v předchozích kapitolách. Děkuji vám tímto za váš zájem a doufám, že se budeme v krásné přírodě SZ Čech potkávat a společnými silami ji také chránit.