Co je zvláštní územní ochrana?

Tento typ ochrany se věnuje zvláště chráněným územím. První otázka zní, co jsou zvláště chráněná území? SZ Čechy jsou zajímavé přítomností mnoha z nich. Jsou to území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná

Druhá otázka zní, jak se tato území dělí? Jsou velkoplošná, např. národní park České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Lužické hory, České středohoří a Slavkovský les. Ale tvoří jej i celá řada maloplošných přírodních rezervací a přírodních památek.

Podmínky ochrany jsou stanoveny zákonem a jsou v nich určeny zakázané činnosti, které by mohly tato území a jejich přírodu poškodit. Jde např. o zákaz hospodařit intenzivními technologiemi, umisťovat stavby, těžit nerosty, vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů, zavádět intenzivní chovy zvěře, vjíždět motorovými vozidly, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, tábořit a rozdělávat ohně, měnit přírodní prostředí atd.

Velkoplošná ZCHÚ jsou navíc rozdělena na zóny podle stupně ochrany (první zóny jsou nejpřísnější).

K označení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek se užívá velký státní znak České republiky. Na označení přírodních rezervací a přírodních památek se užívá malého státního znaku České republiky.

Hranice jsou v terénu vymezeny pruhovým značením prostřednictvím dvou červených nad sebou umístěných pruhů na kmenech stromů.

Znaceni-npr-a-npp                   Znaceni-pr-a-pp 

Značení NPR a NPP _ foto: autor                Značení PR a PP _ foto: autor

 

P1060112  Pruhové značení _ foto: autor