Kdysi dávno

Spolu s nástupem zemědělství se poprvé lidským přičiněním výrazně snižuje podíl lesa v krajině.  Pastva byla hlavní způsob chovu skotu a udržela se až do konce 18. století. Tou dobou se ve velké míře rozšířilo luční hospodaření, spojené s kosením a uchováváním většího množství sena na zimní měsíce.

Na jihu Čech proběhl bouřlivý rozvoj rybníkářství, spojený především s rodem Rožmberků. 

Specifické postavení v naší historii má pivovarnictví, které od 16. století představovalo jeden z velkých zdrojů příjmů jednotlivých panství. Jeho rozvojem bylo podporováno větší pěstování ječmene, pšenice a především chmele.


Víš, které oblasti severozápadních Čech byly a dodnes jsou významné pěstováním chmele? Proč tomu tak je? Svou odpověď srovnej s mapkou.