Současný stav lesnictví v ČR

Hospodaření v lesích v posledních letech ovlivňuje několik faktorů. Velké plochy lesních porostů byly navráceny (staro)novým majitelům, prakticky zmizela kyselá atmosférická depozice (případně odkaz na Atmosféru), ale naopak se zvýšilo množství dusičnanů a prašných částic (ODKAZ NA DOPRAVU). Vzhledem k absenci výběrové těžby, pařezového hospodaření a lesní pastvy se většina lesních porostů uzavírá a k půdě proniká stále méně přímého slunečního záření. To ovlivňuje druhovou skladbu bylinného podrostu směrem ke stínomilným druhům rostlin.

Na mnoha lokalitách probíhá snaha o prostorovou i druhovou diferenciaci lesa, přesto se však lze stále setkat s vysazováním nevhodných dřevin (smrkové monokultury v nížinách). Nedostatečně je zdůrazňován mimoprodukční význam lesa. Stále, i vzhledem dotacím z Evropské unie, probíhá zalesňování zemědělské půdy, a to i přes fakt, že současná rozloha lesních porostů je největší za posledních 150 let (MAPKA? GRAF?).

 

měřící jednotka

1990

2000

2007

Plochy dřevin

tis. ha

2 542,2

2 551,9

2 569,1

Jehličnaté

tis. ha

2 005,3

1 975,1

1 941,6

Listnaté

tis. ha

536,9

576,8

627,5

Zalesňování celkem

ha

33 615

21 867

18 804

Jehličnaté

ha

28 248

13 910

11 999

Listnaté

ha

5 367

7 957

6 805

Těžba dřeva celkem

tis. m3 b.k.

13 332

14 441

18 508

Jehličnaté

tis. m3 b.k.

12 175

12 851

17 278

Listnaté

tis. m3 b.k.

1 157

1 590

1 230

(Vybrané lesnické ukazatele, zdroj: ČSÚ)

V tabulce porovnej zalesňování a těžbu listnatých a jehličnatých dřevin. Jaké trendy lze z údajů vysledovat? Proč myslíš, že k nim dochází?