Co je to odpad?

Otázka Co si představíš pod pojmem odpad?

V průběhu lidského života dochází k tomu, že věci, které používáme, zastarají, rozbijí se, nebo je prostě přestaneme potřebovat. Takové věci pak pro nás ztratí význam a často se jich zbavujeme například odložením do konejneru před svým obydlím. Všechny tyto věci označujeme slovem odpad

Odpadky (zdroj)

Odpady nevznikají pouze v domácnostech (např. zbytky potravin, obaly, použité elektrozařízení, papír, sklo a porcelán z nádobí), vznikají v zemědělské výrobě (např. rostlinné zbytky ze sklizně, zbytky z ustájení hospodářských zvířat), v průmyslové výrobě (např. odpady z výroby kyselin, zásad, barviv, pojivových materiálů, hnojiv), ve zdravotnictví,  při těžbě nerostných surovin (např. hlušina z těžby surovin), při výrobě energií (např. popel, popílek, škvára) a jinde. Každý z těchto odpadů je různý a má odlišné vlastnosti. Každý odpad musí být zpracován tak, aby neohrožoval životní prostředí a neobtěžoval nás. Odpad nekončí ve svozovém voze, který jednou za čas vyprázdní kontejner.

Některé odpady je možné recyklovat. Zjednodušeně řečeno alespoň částečně je vrátit do výroby ke zpracování na nové výrobky. Recyklace umožňuje využít materiál či energii, která se v odpadech nachází, a snižuje tak požadavky na množství prvotních surovin. Příkladem může být hliníková plechovka, která se stává odpadem po vypití nápoje. Výroba hliníku je velmi energeticky náročná, ale recyklace již vyrobeného hliníku vyžaduje energie podstatně méně. Recyklace je metoda, která umožňuje z nepřívětivě hodnoceného odpadu vytvořit druhotnou surovinu, která umožňuje šetřit přírodní zdroje a napomáhá tak chránit životní prostředí.

Hliníkové plechovky (zdroj)

Otázka Jaké znáte výrobky z recyklovaných materiálů (např. z plastů, skla, papíru)?

Odpad vznikající v domácnostech musí být po nějaké době odnesen a uložen do kontejneru. Běžně je možné odpad ukládat odděle do několika různých kontejnerů. Jedná se především o kontejnery na papír, barevné a bezbarvé sklo, PET lahve apod. Také se mohou vyskytovat další nádoby na odpady pro použité baterie a akumulátory, rostlinný odpad, textilní odpad a další. Hlavním cílem odkládání složek odpadu do odpovídajících nádob je zmenšení množství směsného odpadu a využití recyklovatelných složek.


Různé složky komunálního odpadu (zdroj)