Odpady z domácnosti

Odpady, které vznikají při každodenním chodu domácnosti, se označují, jako komunální. Jsou to odpady, se kterými přicházíme do kontaktu každý den. Jsou obaly od potravin, zbytky potravin, popsaný papír, rozbité nádobí, nepotřebná elektronika, staré léky apod. Většina těchto odpadů končí v koši a poté v kontejnerech na směsný odpad.

Často bývá ve městech zaveden tzv. separovaný sběr komunálního odpadu, kdy se některé složky odpadu mohou umisťovat do oddělených kontejnerů. Nejčastěji se jedná o papír, sklo a plasty. Takto oddělené odpady se snáze recyklují. Obecně platí, čím méně nečistot v odpadu je, tím je využitelnější. Proto se doporučuje obaly před odložením v kontejneru vymýt a zbavit cizích složek.

  Běžně používané kontejnery na tříděný sběr (zdroj)

Otázka Které barvy kontejnerů na separovaný sběr se používají pro odkládání odpadů z papíru, barevného a bezbarvého skla, plastů a rostlinných zbytků?

Některé ze jmenovaných odpadů mají vlastnosti, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí a život člověka. Proto by měly být tříděny a ukládány na odpovídající místo. Veškerá elektronika může být odevzdána v obchodu při nákupu nového výrobku. Staré léky odebírají lékárny. Zbytky barev, ředidel, starý nábytek, podlahové krytiny, televizory, lednice, monitory, počítače a další odpady odebírají sběrné dvory.

Otázka V okolí vašeho bydliště najděte místo, kde můžete odkládat separovaný sběr.

Otázka Ve většině českých měst musí občané platit za odvoz odpadků. Zjistěte, kolik se platí ve vašem městě za odvoz odpadků na jednu osobu za rok. Zkuste zjistit, proč se v některých obcích platí za odvoz více než v jiných, případně, proč se někde nemusí platit vůbec.

Otázka Nakreslete plánek okolí školy či vašeho bydliště a zakreslete místa, kde můžete odkládat jednotlivé druhy odpadu.

Otázka V průběhu jednoho týdne važte odpady, které vyhazujete do koše, a na konci týdne proveďte součet, kolik jste vlastně vytvořili odpadu.