Odpady ze zemědělství a lesnictví

Potraviny, které jsou pro nás nepostradatelné, vznikají díky zemědělství, které je tak nezastupitelné. Rozdělujeme je do dvou odvětví: na rostlinnou a živočišnou výrobu. Rostlinná produkce se vzájemně velmi dobře doplňuje s živočišnou.

Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování plodin, které dále zpracovává potravinářský průmysl na potraviny. Z pěstování obilovin zůstávají na poli zbytky, které se zaorávají. V další fázi zpracování vzniká sláma, která se používá jako podestýlka pod dobytek. Seno a siláž se používá jako krmivo pro dobytek. Navíc vznikají odpady z použití průmyslových hnojiv a pesticidů, které jsou často nebezpečné. Chov dobytka a drůbeže produkuje mléko, vejce a maso. Z ustájení vzniká směs odpadů podestýlky a výkalů, které lze po úpravě využít jako hnojivo.

Postřik pesticidy (zdroj)

Silážní jáma (zdroj)

Otázka Jak probíhá proces silážování a jaký je jeho význam?

Lesnické hospodaření se výrazně liší od zemědělského, protože jeho cílem je produkce dřeva. Při těžbě vznikají odřezky větví, piliny, kůra, při zpracování dřeva hobliny a další. Většina těchto odpadů je po úpravě spalitelná, nebo se z nich vyrábí např. dřevěné brikety. Drcená kůra se používá jako mulčovací materiál, štěpka (dřevěné odřezky) je využívána při lisování desek pro nenáročné stavební prvky. Piliny, hobliny a podobné odpady mohou být kompostované společně s dalšími rostlinnými odpady. Vesměs jde o odpady ostatní, které lze spalovat či skládkovat s výjimkou pesticidů.

 Zahradní komposter (zdroj)

Otázka Na školní zahradě založte kompost. Podrobnosti o postupu dále najdete zde.