Odstranění odpadů

Odstranění odpadů je proces, při kterém dochází k zamezení vlivu odpadu na životní prostředí. V běžných podmínkách se nejčastěji volí metoda skládkování. Odpad je uložen na skládku, která je dostatečně zabezpečena před únikem skládkovaných odpadů do okolí, a nemůže tak dojít k ohrožení životního prostředí. Skládky se dělí do několika kategorií podle toho, jaké odpady jsou na ně ukládány. Po naplnění kapacity skládky je skládka rekultivována a odpady jsou tak trvale odstraněny.

Skládka (zdroj)

Jiným běžným způsobem odstranění odpadů je jejich spalování. Na rozdíl od energetického využití je zapotřebí dodávat velké množství paliva. Spalovny odpadů jsou zařízení, která musí být technicky dobře vybavena na samotné spalování, ale také na čištění vzniklých spalin. Ty často obsahují řadu škodlivých látek, které se nesmí dostat do ovzduší. Tuhé zbytky po spalování jsou ukládány na skládky.

Spalovna odpadů (zdroj)

Otázka Zkuste vyjmenovat pět odpadů, které se odstraňují spalováním.

Otázka Představte si situaci, kdy by se v blízkosti vašeho bydliště měla stavět spalovna odpadů. Se spolužáky si rozdělte role zástupce občanů, zástupce firmy, která bude stavět spalovnu, zástupce ekologického hnutí a státního úředníka. V takto vytvořeném kolektivu diskutujte pro a proti výstavbě spalovny.

Otázka V regionu vyhledejte umístění spaloven odpadu (odpověď).