Krajina v ohrožení?

Jak vyplývá z předchozích kapitol, krajina se stále proměňuje. V poslední době sledujeme změny, které probíhají nezvykle rychle. Řada těchto změn je způsobena lidskou činností a je považována za nežádoucí. Patří sem např. pronikání lidských sídel do krajiny. Kdysi ostrá hranice mezi městem a venkovem se stává nezřetelnou. V krajině se objevují průmyslové stavby, vysílače ad.  Dalším ohrožením je i rozdrobení krajiny vytvářením překážek, které brání volnému pohybu (např. dálnice), zavlékání nepůvodních organismů, znečišťování krajiny.

Problémy současné krajiny

1. Rozšiřování měst 

Nekontrolované rozšiřování města do svého okolí. Vznikají jednotvárná předměstí rodinných domků. Hrozí nebezpečí, že se krajina zaplní různými sklady a rodinnými domky a zmizí pod nimi.

 Suburbia

2. Rozkouskování krajiny

Krajina protkaná cestami, vedoucími na všechna pěkná místa, se nám jeví jako vlídná a přátelská. Pro jiné organismy tomu ale může být právě naopak. Krajinou vedou nejen úzké pěšiny, ale i širší štěrkové a asfaltové cesty, silnice a dálnice, průseky elektrických vedení, železniční tratě, vodní kanály a samozřejmě ploty a zdi různých druhů. Některé organismy se přes tyto liniové stavby a objekty neumějí nebo nechtějí dostat: stávají se pro ně nepřekonatelnou překážkou.

 

 

Jaká opatření lze učinit pro zmírnění dopadu těchto překážek?

3. Znečištění krajiny

Znečišťování prostředí je na první pohled nenápadné, ale všudypřítomné. A v tom spočívá jeho hrozba. Lidská civilizace produkuje velké množství pevného, tekutého i plynného odpadu. Zatímco třeba skládky jsou problémem převážně místním, znečištění vody nebo vzduchu nerespektuje žádné hranice.  

 Skladka

Kulturní krajina

  Jak si tedy představit ideální kulturní krajinu? Co člověk, to trochu jiný názor.  Zde je ukázka kulturní krajiny Českého středohoří s vyznačením lidmi ovlivněnými částmi.

Krajinaobr1

Vypište si všechny části kulturní krajiny, které vytvořil a udržuje člověk.