Typy krajiny

 

Člověk svou přítomností krajinu vždy ovlivňoval. Platí to ovšem i naopak. Krajina ovlivňovala a ovlivňuje člověka, který v ní žije. Podle síly, s jakou člověk krajinu pozměňuje, můžeme krajiny rozdělit na:

1. Přirozené krajiny – oblasti bez patrné lidské přítomnosti. Takovou krajinu nalezneme i v místech, kde člověk žil a žije, ale jeho přítomnost nepůsobí velké změny.

2. Kulturní krajiny – to jsou krajiny člověkem ovlivněné; podle síly lidského vlivu můžeme dále rozlišovat krajinu přírodní, obhospodařovanou, příměstskou, městskou, zničenou a umělou.

Podle síly lidského vlivu rozlišujeme následující krajiny:

Přírodní krajina

 Přiklad kladného lidského vlivu na krajinu

Co je pro takovou krajinu charakteristické? Podle čeho ji poznáme?

Jsou v ní málo znatelné zásahy člověka. Lidská přítomnost není zřetelná.

Uchovává velké množství přirozených společenstev rostlin a živočichů.

Nalezneme ji ve špatně přístupných nebo málo úrodných oblastech (u nás především v horských oblastech).

Obhospodařovaná krajina

 Sumava

Krajina je využívána pouze mírně.

Dominují v ní lesy a pastviny s výskytem původních druhů.  Ale nalezneme zde již druhy, které jsou záměrně obhospodařovány (např. lesní dřeviny).

Lidské osídlení je vzácné a přechodné.

Obdělávaná krajina

Příklad obhospodařované krajiny v Českém středohoří

Krajina je již značně využívaná.

Převládají obdělávané plochy, mezi nimiž jsou roztroušeny jednotlivé vesnice.

Nalezneme zde mozaiku polí, luk, pastvin, rybníků a hospodářských lesů.

Příměstská krajina

 Pohled na Ústí nad Labem z Vaňovských vrchů

Tento typ krajiny již tvoří přechod mezi městem a volnou krajinou.

V současnosti zde dochází k největším změnám, protože města se často nekontrolovaně rozšiřují do krajiny.

 

Městská krajina

Mestska-krajina

Je typická hustou zástavbou.

Z plošných přírodních prvků se zde vyskytují pouze parky.

Devastovaná (zničená) krajina


Degradovana-krajina

To jsou oblasti zcela přeměněné lidskou činností.

Typickým zástupcem jsou plochy poškozené povrchovou těžbou hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji.

 

Rekultivovaná krajina

 Rekultivovana-krajina

Toto je krajina zcela vytvořená člověkem.

Například místa obnovy krajiny poškozené těžbou. Tomuto znovunavrácení krajiny přírodě se říká rekultivace.