Slovníček 2

Acidifikace Klima Silikátové podloží
Antropogenní Klimax Skládkování
Areál Kolektivní systém Skládkové vody
Archeologické naleziště Komunální odpad Skládkový plyn
Atmosféra Krajina Skleníkové plyny
Bazalty Kříženec (hybrid) Skleníkový efekt
Bazické Kultura Smluvní ochrana
Bilaterální chráněné území Kulturní památky Smog
Biocenóza Lakolit Stepi
Biocidy Les Stolová hora
Biodiverzita Lesostep Stratosféra
Biomasa Litosféra Suburbanizace
Biosféra Louka Sukcese
Biotop Meliorace Sutě
Černá skládka Mez Tektonické jevy
Defoliace Migrace Trachyandezit
Degenerace Minoritní Troposféra
Depozice Monitoring Trvalé travní porosty
Devastace Monofunkční Trvale udržitelný rozvoj
Doba měděná Monokultura Třetihory
Dominanta Mozaika Údolní niva
Doupný strom Mrazové (inverzní) údolí Unikátní biocentrum
Drenážní systém Mulč Urbanizace
Druhohory Náletové dřeviny Urbanizační proces
Dřevina rostoucí mimo les Národní parky Úrodný půlměsíc
Dřevinná skladba Národní přírodní památka ÚSES místní (lokální)
EIA Národní přírodní rezervace ÚSES nadregionální
Ekologická rovnováha Nebezpečný odpad ÚSES regionální
Ekologický systém (ekosystém) Objemový odpad UV-záření
Ekosystém Odpad Vegetace
Ekoton Odstranění odpadu Vegetativní rozmnožování
Elektroodpad Ochranné pásmo Ventaroly
Emise Organismus Veřejná přístupnost krajiny
Endemit Orgány ochrany přírody Vodní režim
Energetické odpady Ostatní odpad Volně žijící živočich
Eroze Oxid uhelnatý Vrchoviště
Eutrofizace Panonský Vulkanická činnost
Expanzivní druh Pedosféra Využití odpadu
Expozice svahu Pěnovce Zpětný odběr
Fosilní paliva Planě rostoucí rostlina Zvláště chráněná část přírody
Fragmentace krajiny Plankton Žďáření
Freony Plánovací dokumentace  
Generativní rozmnožování Pleistocén  
Genius loci Polutant  
Geograficky nepůvodní druh Populace  
Geomorfologie Predátor  
Geopark Předběžná opatrnost  
Glaciál Příkrov  
Hadec Přírodní památka  
Harmonicky utvářená krajina Přírodní park  
HDP Přírodní rezervace  
Herbicidy Přírodní rovnováha (stabilita)  
Holocén Přirozená obnova  
Humolit Ramsarské mokřady IUCN  
Hydrosféra Rašeliniště  
Chráněné krajinné oblasti Rekultivace  
Imise Relikt  
Imisní limit Remíz (remízek)  
Intenzifikace Restituce  
Intenzivní chov Revitalizace  
Intenzivní technologie Rtuť  
Invazní druh Rybí přechod  
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan Samořídící funkce  
Kaldera Sběrný dvůr  
Kamenné snosy Separovaný sběr